Privacy verklaring

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die de PvCF verzamelt, waarom de PvCF deze gegevens verzamelt en wat de PvCF met deze gegevens doet. Ons privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door de PvCF.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De PvCF verzorgt als personeelsvereniging haar ledenadministratie en de financiële administratie rond de te innen contributie, de webwinkel van de PvCF en rond de afgesloten leningen bij de PvCF in het kader van aangeschafte computers en/of randapparatuur door de leden van de PvCF.

Welke gegevens verwerkt de PvCF van u?

De PvCF heeft persoonsgegevens nodig om een goede ledenadministratie voor haar leden uit te kunnen voeren en de jaarlijkse contributie te kunnen innen. Tevens heeft de PvCF gegevens nodig voor het voeren van een financiële administratie rond het verkopen van artikelen uit de webwinkel aan de leden.
De PvCF beheert deze persoonlijke gegevens en ontvangt niet méér gegevens dan er nodig zijn voor het leveren van haar diensten aan de leden. Bij persoonlijke gegevens kunt u denken aan uw naam en voorletters, adresgegevens, bankrekeningnummer.

U kunt ook denken aan gegevens die u aan ons door geeft en die wij vervolgens delen met derden in verband met een service die u ontvangt. Hierbij kunt u denken aan het leveren van uw naam en adresgegevens aan de drukker van de Computer Express, die het blad drukt en vervolgens uw naam en adres drukt op de omslag ter verspreiding.Deze gegevens van u verzamelen, bewaren en gebruiken we. Voor de AVG heet dit: “verwerken we”

Waarvoor verwerkt de PvCF uw gegevens?

De PvCF verwerkt uw gegevens om:
-       De ledenadministratie en bijbehorende financiële administratie voor de contributie goed te kunnen   voeren.
-       De financiële administratie rond de webwinkel goed te kunnen voeren.
-       De Computer Express in abonnementsvorm te kunnen verspreiden aan de leden
-       De leden te kunnen voorzien van de Nieuwsbrief van de PvCF
-       De leden toegang te kunnen verlenen tot de PvCF app
-       De geleverde producten en diensten te kunnen verbeteren middels uit te zetten enquêtes aan de leden

Op grond waarvan verwerkt de PvCF uw gegevens?

De PvCF verwerkt uw gegevens op basis van het lidmaatschap dat u bent aangegaan met de vereniging.

Hoe komt de PvCF aan uw gegevens?

De PvCF ontvangt enkel de gegevens, die u zelf aan de PvCF verstrekt.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De PvCF deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten de PvCF, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming aan derden
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten de PvCF wanneer u ons toestemming heeft gegeven dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens de driejaarlijkse PC-actie.

Aan uw werkgever
De PvCF deelt uw gegevens met uw werkgever in het geval er door u aankopen worden gedaan waarbij u bij de PvCF een lening afsluit. Voor het afbetalen van deze lening wordt er dan  de maandelijks een bedrag ingehouden op het salaris. De beveiliging van het kanaal waarlangs we gegevens uitwisselen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor PvCF houdt deze verantwoordelijkheid op na verzending. Uw werkgever zal via een privacybeleid moeten aangeven hoe, wat en waarom de gegevens worden gebruikt.

Om juridische redenen
In geval een lid niet voldoet aan de voorwaarden voor het afbetalen van een lening, die is afgesloten met de PvCF zullen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan een door de PvCF in te schakelen incassobureau.

Hoe beschermt de PvCF uw gegevens?

Uw gegevens zijn bij de PvCF opgeslagen in het ledenadministratie systeem en de daaraan gekoppelde financiële administratie. Ook voor het gebruik van de webwinkel en het abonnement op de nieuwsbrief zijn uw gegevens geautomatiseerd opgeslagen. Al deze gegevens staan op een eigen server van de PvCF, die is geïnstalleerd op een eigen netwerkomgeving van de PvCF. Toegang tot de systemen kan alleen verkregen worden door geautoriseerde personen middels een inlognaam en wachtwoord. De PvCF hanteert een back-up cyclus op de systemen om te waarborgen, dat gegevens niet verloren kunnen gaan.
De directe toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de medewerkers van het secretariaat van de PvCF.

Hoe lang bewaart de PvCF uw gegevens?

De PvCF hanteert daar waar van toepassing wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op inzage in uw gegevens volgens artikel 15 AVG, alsook in een aantal gevallen op correctie en/of verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG). Tevens heeft u in een aantal gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG).

Heeft u vragen of klachten?

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons eigen privacy beleid. We werken waar nodig samen met onze relaties om klachten of vraagstukken met betrekking tot de overdracht (uitwisseling) van persoonlijke gegevens te verhelpen, die we niet rechtstreeks met onze leden kunnen oplossen.
Als u nadere vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met het secretariaat van de PvCF op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur.