Lidmaatschap

Wie kunnen er lid worden?

Lid kunnen worden de natuurlijke personen die in dienst zijn bij of ressorteren onder het Ministerie van Financiën. Ook oud-werknemers die aansluitend op het dienstverband met de VUT of met pensioen zijn gegaan, of die wegens arbeidsongeschiktheid de dienst hebben verlaten, kunnen lid worden.
Het bestuur kan echter afwijken van de statuten en iemand alsnog toestemming geven lid te worden van de PvCF. Het bestuur maakt van deze mogelijkheid slechts beperkt gebruik. Hierbij hanteert het bestuur de overweging dat er een directe relatie moet bestaan met de werkzaamheden binnen de Belastingdienst of het Ministerie.

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging of opzegging d.m.v. het daarvoor bestemde formulier op deze website. Dit moet gebeuren vóór 1 november om het volgende jaar te kunnen ingaan. Het lidmaatschap eindigt bij het overlijden van het lid.
Bij het verlaten van de dienst in verband met pensioen, VUT of arbeidsongeschiktheid blijft het lidmaatschap doorlopen. Indien om een andere reden de dienst wordt verlaten eindigt in principe het lidmaatschap, maar men moet wel de PvCF hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen omdat de PvCF niet op de hoogte wordt gesteld van de beëindiging van het dienstverband.

Contributie

De contributie wordt berekend per kalenderjaar en bedraagt € 20. Bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli wordt de contributie €10,-. Voor de rest van het jaar wordt er GEEN evenredige contributie berekend.  Er vindt geen contributierestitutie plaats bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar.

Betaling van de contributie.

Voor degenen die tijdens het jaar lid worden wordt een formulier meegezonden waarin wordt gevraagd om de PvCF voor onbepaalde tijd te machtigen de toekomstige contributies te incasseren, hetzij op het decembersalaris, hetzij ten laste van een bankrekening. Indien een lid uiteindelijk de contributie niet betaalt, wordt de inning daarvan uitbesteed aan een incassobureau. Het bedrag dat dan verschuldigd is bedraagt € 90 inclusief incassokosten.

Wijzigingen in de gegevens van de leden.

Door de leden wordt er vaak vanuit gegaan dat de personeelsfunctionaris op de eenheid de PvCF van adreswijzigingen, ontslag, pensionering of overlijden op de hoogte stelt. Dit is over het algemeen echter niet het geval. Indien zo'n situatie zich voordoet, wordt u verzocht het secretariaat van de PvCF rechtstreeks hierover te informeren. Dit kan per brief of via de website.